5.9. Stwórz etyczny i odpowiedzialny biznes

Jak mogłeś zaobserwować w szablonie modeli biznesowych, Twój biznes, a tym samym twoje zyski, zależą ciągle od współpracowników: udziałowców (jeśli dzielisz biznes z innymi partnerami), klientów, pracowników, dostawców i innych kluczowych dla społeczności partnerów. Aby uzyskać ich trwałe wsparcie, musisz traktować ich dobrze, w społecznie odpowiedzialny sposób. Dlatego też powinieneś rozwinąć swój własny kod prowadzenia, decydowania o podstawowych wartościach, które Ty i Twoja firma chcecie szanować, a także zestaw zasad, według których działaś będzie Twój biznes. Ten kod moralny powinien zawierać podstawowe aspekty społecznej odpowiedzialności zbiorowej, jak zdefiniował to Wayne Visser (2011):

  • Tworzenie dóbr – biznes powinien tworzyć dobra, które przyczyniają się do wzrostu i rozwoju społeczności;
  • Skuteczna kontrola – firma powinna być przejrzysta w tym, co robi, informować o regularnych czynnościach;
  • Integralność środowiska – celem firmy powinno być ograniczenie odpadów oraz redukcja zanieczyszczenia, a także wykorzystanie energii odnawialnej;
  • Wkład w społeczeństwo – firma powinna wspierać lokalną społeczność, poprzez zapewnienie środków (finansowych i innych) do osiągnięcia celów rozwoju; powinna inwestować w edukację, programy społeczne czy środowiskowe, które organizowane są przez lokalne grupy i organizacje pozarządowe.

Ponadto firma powinna respektować pewne zasady rekomendowane przez organizacje takie, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy Komisja Europejska. Firma powinna respektować i traktować jak własne 10 zasad stworzonych przez inicjatywę Organizacji Narodów Zjednoczonych o nazwie „Global Compact”, która skupia się na takich aspektach, jak prawa człowieka, zasady i prawa w pracy, środku dotyczące środowiska i przeciwdziałaniu korupcji. Firma powinna więc respektować, promować i chronić prawa człowieka, musi się też upewnić, że jej dostawcy także je respektują (zasady 1-2). Następnie firma powinna wyeliminować, jeśli dotyczy, wszystkie formy zmuszania ludzi do pracy oraz pracy nieletnich, a także wszystkie typy dyskryminacji (dotyczy także dostawców oraz partnerów biznesowych). Firma powinna szanować wolność zrzeszeń wśród pracowników w celu tworzenia związków zawodowych czy transakcji grupowych (zasady 3-6). Ponadto firma powinna być odpowiedzialna w zakresie środowiska, stosować technologie przyjazne środowisku i być świadomą i ostrożną w zakresie wyzwań, przed jakimi ono staje (zasady 7-9). Na koniec firma powinna wyeliminować i działać przeciwko jakiejkolwiek formy korupcji (zasada 10).

Stworzenie i przyjęcie kodeksu etycznego pomaga biznesowi dobrze prosperować, a jednocześnie buduje i utrzymuje dobre i trwałe relacje ze współpracownikami. Etyczne i odpowiedzialne zachowanie tego typu pomaga firmie w dłuższej perspektywie poprzez uzyskanie wsparcia społeczności, zwiększenie liczby klientów, wzrost zysków dla udziałowców, a jednocześnie kreowanie dobrych wartości dla społeczeństwa, w którym działasz.